موږ ته بریښنالیک وکړئ

زموږ د ځای څخه لیدنه وکړئ

5th Floor,Building C,Xiongwei Technology Park,Huihuan Street,Zhongkai Hi-tech District,Huizhou City,Guangdong Province,China 516006

موږ ته زنګ ووهئ

13809835110 13824236050